Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu získá znalosti ze základních teoretických disciplín – preview_20140611_044_VIC-Ryszawymatematiky, fyziky, teorie elektrických obvodů, teorie elektromagnetického pole, které jsou doplněny odbornými znalostmi z předmětů, zaměřených na elektrotechnickou výrobu, elektrické stroje a přístroje, pohony a jejich řízení, elektroenergetiku nebo elektroniku, elektronické systémy, komunikační technologie a sítě, audiovizuální techniku, zpracování signálů. Získané znalosti uplatní při návrhu elektronických komponent, systémů a přístrojů. Ovládá funkční principy elektronických součástek a integrovaných obvodů, zpracování a analýzu signálů, audia a videa, ale i pevné a bezdrátové komunikační technologie, je připravený řešit problémy technické praxe v oblastech výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, návrhu, konstrukce, technologie, zkoušení, instalace a provozu elektrických strojů, přístrojů, měničů výkonové elektroniky, pohonů a elektrotechnických výrobků. Absolvováním bakalářského studijního programu získá dobrý základ pro studium v magisterských studijních programech. Absolvent se uplatní při vývoji, výrobě, provozu, údržbě technologií, je schopný řídit sofistikované výrobní procesy, implementovat nové materiály a procesy, respektovat stále rostoucí požadavky na ekologické parametry procesů a výrobků, zajišťovat dostatečnou kvalitu výroby i optimálně využívat nejnovějších poznatků. Získané odborné znalosti umožňují zařazení ve středním managementu různých typů podniků, výroby i služeb oborově zaměřených na elektroniku, komunikace, elektrotechniku a energetiku.

Cíle studia
Studium se zaměřuje zejména na problematiku elektrotechnické výroby, elektrotechnických materiálů, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, elektroenergetiky, makro i mikro ekonomické praxe v oblastech elektrotechniky a energetiky, ekonomiku podniku, zásady organizace a řízení týmové práce. Dále je vzdělávání zaměřeno na znalosti z oblasti elektronických materiálů, součástek a systémů, využívání neelektrických veličin, komunikačních technologií a sítí, audiovizuální techniky a zpracování elektrických signálů a dat. Získání odborných znalostí vychází z dobrého teoretického základu získaného zejména studiem matematických předmětů a fyziky doplněného odbornými předměty. Povinně volitelné předměty umožňují odborné profilování absolventa do silnoproudé elektrotechniky nebo elektroniky a komunikační techniky. Při studiu jednotlivých předmětů je kladený důraz na pochopení základních principů, odborných vazeb mezi jednotlivými předměty. Skladba odborných předmět naplňuje základní požadavky na znalosti absolventa, tj. tvorba koncepce a konkrétního zadání řešeného problému, návrh metod a způsobu řešení, návrh a výběr realizačních technologií, ověření správnosti a diagnostika navrženého a realizovaného řešení, ekonomické rozvahy.