Deník studenta – 1.semestr

Deník studenta – 1.semestr

Jaké předměty čekají studenta nového bakalářského studijního programu v kombinované formě „Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika“, který od zimního semestru 2016-2017 otevírá Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze?

1. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01LAG Lineární algebra 28+6 Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28+6 Z,ZK Z 8 Tkadlec J. Sobotíková V. 13101
P BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14+6c KZ Z 4 Nová I. Nová I. 13114
P BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14+6s Z,ZK Z 4 Fialová H. 13116
P BD5B36PRP Procedurální programování 14+6c Z,ZK Z 6 Jelínek I. Jelínek I. 13136
  • Předmět Lineární algebra pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, souřadnice, atd.). Pak se přejde k otázkám maticového počtu (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.). Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii trojdimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a SVD rozklad matice.
  • Cílem předmětu Matematická analýza 1 je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.
  • Základy elektrotechnického inženýrství doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.
  • Cílem předmětu Makro a mikroekonomika je vysvětlit zeytinburnu escort studentům základní ekonomické pojmy a jejich praktické aplikace. Důraz se klade na pochopení principu ekonomického myšlení. Ve výkladu se vymezují základní ekonomické kategorie, analýza fungování trhu, vysvětlení chování racionálně rozhodujícího se spotřebitele a chování výrobce s cílem maximalizace zisku, jak na trhu dokonalé konkurence, tak na monopolním trhu. Studenti se dále seznamují s tvorbou a užitím HDP, měřením cenové hladiny a úlohou centrální banky. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu. Zkouška je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí v reálných situacích mikro i makrosféry a řešení konkrétních úloh.
  • Náplň předmětu Procedurální programování je Seksapeli en yuksek istanbul escort kizlar web sayfasi online. koncipována s důrazem na osvojení si základních principů a paradigmat strukturovaného procedurálního programování a datové abstrakce tak, aby studenti uvažovali o používání výpočetních prostředků algoritmicky a dovedli tak efektivně využít programových prostředků pro zpracování dat a řešení výpočetních úloh. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných a znovu použitelných programů. Zároveň je snahou vybudovat u studentů nadhled nad fungováním programu, datového modelu, přístupem a správou paměti. Z tohoto důvodu bude při výuce využit programovací jazyk C, který poskytuje přímou vazbou mezi programem a alokovaným paměťovým prostorem programu. Studenti se v předmětu seznámí nejen s překladem zdrojových kódů a linkováním aplikace, ale také s laděním a profilováním programu. Přednášky budou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově orientovaného programování.