Deník studenta – 2.semestr

Deník studenta – 2.semestr

A máme tu druhý semestr kombinovaného studijního programu  „Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika“, který se od zimního semestru 2016 vyučuje na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.

Co Vás jako studenty čeká s tomto semestru?
2. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14+6 Z,ZK L 6 Habala P. Habala P. 13101
P BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28+6 Z,ZK L 8 Vivi P. 13101
P BD5B02FY1 Fyzika 1 14+6 Z,ZK L 7 Plocek J. Plocek J. 13102
P BD5B16MPS Manažerská psychologie 14+6s Z L 4 Procházka M. Procházka M. 13116
P BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 Z,ZK L 5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
P BD5B34EPS Elektronika 14+6L KZ L 4 Záhlava V. Záhlava V. 13134
  • Předmět Diferenciální rovnice a numerika seznamuje studenty s klasickou teorií obyčejných diferenciálních rovnic (separabilní a lineární ODR) a zároveň je uvádí do problematiky numerické matematiky (chyby výpočtu a stabilita, numerické řešení rovnic algebraických, diferenciálních i soustav lineárních). Kurs silně využívá synergie mezi pohledem teoretickým a praktickým.
  • Předmět Matematická analýza 2 pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.
  • V rámci základního předmětu Fyzika 1 jsou studenti uvedeni do dvou hlavních částí fyziky. První část se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti si osvojí takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2. Klasická mechanika je rozšířena o úvod do teoretické mechaniky, která studentům usnadní pochopení látky v následujících odborných předmětech. Na klasickou mechaniku v rámci tohoto kurzu následně navazuje úvod do relativistické mechaniky. Druhá část tohoto kurzu je věnována elektrickému a magnetickému poli. Studenti jsou během výuky této části postupně seznámeni se základními zákonitostmi jak časově proměnných, tak časově neproměnných elektrických a magnetických polí. Nabyté znalosti využijí v dalších oblastech studia, zejména v elektrických obvodech, teorii materiálů či dynamických systémů. Na těchto znalostech staví navazující předmět Fyzika 2.
  • V předmětu Manažerská psychologie se studenti seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, emocí a s moderními metodami jejich posuzování. Poznají přístupy k působení na motivaci a rozvoj dovedností podřízených v roli manažera (koučování, empowerment, delegování). Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních (aktivní naslouchání, zpětná vazba, formulace požadavku apod.). Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě.
  • Předmět Elektronické obvody 1 popisuje základní metody Harika kizlardan oluşan en secme istanbul escort kizlar 7/24 online. analýzy elektrických obvodů. V přednáškách se studenti seznámí se základními aktivními a pasivními obvodovými prvky, s obvodovými veličinami, s důležitými obvodovými teorémy a metodami analýzy obvodů ve stacionárním a v harmonickém ustáleném stavu i během přechodných dějů vyvolaných změnami v obvodu. Semináře jsou zaměřeny na procvičení vědomostí při analýze základních elektrických obvodů, doplněné simulacemi a jednoduchým měřením.
  • Předmět Elektronika poskytuje studentům poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Dále jsou popisovány komplexnější obvodové systémy a komunikační technologie. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.